fs 
Strona główna Regulamin Reklama Kontakt Artykuły
login:     hasło:        zarejestruj się!
reg
Regulamin

 Regulamin korzystania z serwisu www.ostv.tv i tvoswiecim.pl
I. Postanowienia ogólne.
Administratorami i właścielami serwisu jest BTV Studio Sp. z o. o. Marcin Szendoł, Adam Budkiewicz 43-300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 20.
Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.gminy.tv, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
konto – konto w serwisie wwwgminy.tv o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto lub w inny sposób określony w części serwisu www.bielsko.biala.pl poświęconej funkcjonalności.

II. Zasady korzystania z serwisu www.ostv.p i tvoswiecim.pl  - dalej nazywanego serwisem
Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu www.gminy.tv umożliwiającego umieszczanie w celu publikacji w Internecie plików w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej serwisowi przez użytkowników serwisu www.gminy.tv licencji.
Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Użytkownik w ramach korzystania z serwisu , na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
a. przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
b. zamieszczać w serwisie pliki,
c. opisywać umieszczone przez siebie pliki,
d. komentować umieszczone przez innych użytkowników pliki,
f. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu , w tym także do poszczególnych plików,
Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.ostv.p i tvoswiecim.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. .
Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec właścicieli serwisu z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie właścicieli serwisu lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby właściciele serwisu już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty wszelkich poniesionych z tego tytułu przez właścicieli serwisu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.
Użytkownik korzystając w serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań.
Z tytułu korzystania z serwisu właściciele nie pobierają od użytkownika wynagrodzenia.
Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji danych wymaganych dla jej przeprowadzenia.
Użytkownik posiadający konto może administrować swoimi plikami (np. dodawać, usuwać) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu, poprzez zalogowanie się na własne konto (wymagane login i hasło) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu użytkownika.
Użytkownik umieszczając w serwisie pliki udziela właścicielom serwisy licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:
a. u nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu,
b. udziela nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieogracznionego co do terytorium prawa wprowadzenia do pamięci komputera, prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu ,
Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji lub innych podmiotów. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta.
Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika.


szukane wyrażenie:

kategoria:
TV Oświęcim 
Prywatne 
Kategorie
Najpopularniejsze katalogi
1. JANO - rynek
2. Eskulap - fauna_polski
3. HOWARD - lok_kety
zobacz wszystkie >
Copyright ® 2010  Wizja.net     Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Współpraca       Kontakt       O serwisie       Reklama
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
filmy Oświęcim, filmy z Oświęcimia, Telewizja Oświęcim